Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rewind Strength and Conditioning

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Na inschrijving via het contract formulier wordt de ingeschrevene lid van Rewind Strength and Conditioning hierna te noemen: De ingeschrevenen hierna te noemen: de Sporter verklaart zich akkoord met de inschrijving en regels zoals hieronder staat beschreven.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

2.1 De Sporter verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.

2.2 De Sporter is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico’s met zich brengen en dat hij/zij eventuele schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen rekening en risico is.

2.3 De Sporter is geheel en alleen aansprakelijk voor schade die hij of zij door schuld of opzet (waaronder ook nalatigheid) toebrengt aan derden, aan de apparatuur van Rewind Strength and Conditioning of aan andere eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van Rewind Strength and Conditioning of van derden in de ruimste zin des woord.

2.4 Rewind Strength and Conditioning en/of haar leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De Sporter zal Rewind Strength and Conditioning en/of haar leiding en instructeurs geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

Artikel 3 – Wanprestatie en overmacht

3.1 De Sporter is bekend met de gedragsregels die gelden voor Rewind Strength and Conditioning. De Sporter is verplicht om zich tijdens iedere activiteit met Rewind Strength and Conditioning de overeenkomstig de Gedragsregels te gedragen.

3.2 Bij misdraging van de Sporter of een ander lid van Rewind Strength and Conditioning, waaronder het overtreden van de Gedragsregels, is de leiding bevoegd de Sporter c.q. de desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis met Rewind Strength and Conditioning eenzijdig op te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 4 – Lessen

4.1 De abonnementsvormen van Rewind Strength and Conditioning zijn gebaseerd op een wekelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daarop volgende weken en er bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

4.2 Rewind Strength and Conditioning behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.

4.3 De lessen van Rewind Strength and Conditioning zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen zonder recht op restitutie of compensatie volgens een aangepast rooster verlopen of zal Rewind Strength and Conditioning gesloten zijn. Het aangepaste vakantierooster zal bekend worden gemaakt via de internetsite en/of via een nieuwsbrief(mail). Rewind Strength and Conditioning behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van Rewind Strength and Conditioning te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door Rewind Strength and Conditioning te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

4.4 Bij langdurige afwezigheid van een instructeur van Rewind Strength and Conditioning zal Rewind Strength and Conditioning geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

4.5 Als het maximum aantal leden voor de, of een training, is bereikt, kan het lid zich hiervoor op de volgende planning van de training aanmelden.

4.6 Bij een inschrijving voor een training kan er 60 minuten voor de training niet meer worden geannuleerd.

Artikel 5 – Duur/ontbinding/opzegging en wijzigingen

5.1 Een lidmaatschap van Rewind Strength and Conditioning is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

5.2 Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van zes (6) maanden ingaande na ondertekening.

5.3 Elke abonnementsvorm heeft één(1) maand opzegtermijn. De opzegtermijn bedraagt tenminste één(1) volle, aaneengesloten kalendermaand, ongeacht de datum van uitschrijving.

5.4 Alle abonnementsvormen lopen stilzwijgend door voor onbepaalde tijd, behoudens schriftelijke opzegging.

5.5 Opzeggen dient uitsluitend door middel van een uitschrijf formulier te worden ingevuld dat verkrijgbaar is aan de balie van Rewind Strength and Conditioning. Rewind Strength and Conditioning is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.

5.6 Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen wanneer alle openstaande facturen en schulden zijn betaald en ten tijde van een actief lidmaatschap.

5.7 Een wijziging van abonnementsvorm is mogelijk. Dit dient schriftelijk of per email te geschieden. Een abonnementsvorm verlagen dient schriftelijk te worden ingediend. De nieuwe abonnementsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De Sporter heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

5.8 Indien er een opzegging schriftelijk heeft plaats gevonden en de sporter hier vanaf wilt zien dan dient de sporter binnen zes(6) aaneengesloten maanden ongeacht datum van uitschrijving weer lid te worden.

5.9 In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Rewind Strength and Conditioning het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van vier(4) maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van Rewind Strength and Conditioning – deugdelijk bewijs. Kosten om in het systeem Wodify te blijven worden maandelijks in rekening gebracht.

Artikel 6 – Betalingstermijn/incasso

6.1 Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door Rewind Strength and Conditioning eenmaal per jaar worden verhoogd.

6.2 Het lesgeld zal bij automatische incasso in de eerste week van iedere nieuwe kalendermaand worden geïncasseerd door Rewind Strength and Conditioning.

6.3 Het innen van achterstallige lesgelden kan worden belast met administratie- en portokosten.

6.4 Het lesgeld is ook verschuldigd indien de Sporter, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de Sporter hiertoe expliciet de toestemming van Rewind Strength and Conditioning heeft verkregen nadat de Sporter hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij Rewind Strength and Conditioning.

6.5 Mocht Rewind Strength and Conditioning de betaling niet, c.q. niet tijdig of geheel ontvangen, ongeachte welke omstandigheid, staat het Rewind Strength and Conditioning vrij om de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle door Rewind Strength and Conditioning gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten zullen op de Sporter worden verhaald. De Sporter is geheel en volledig verantwoordelijk voor correcte betaling van de verschuldigde gelden voor het lidmaatschap bij Rewind Strength and Conditioning.

6.6 De deelname aan de trainingen van Rewind Strength and Conditioning wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de Rewind Strength and Conditioning vestiging worden geweigerd. Rewind Strength and Conditioning is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beeïndigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Artikel 7 – Lidmaatschap, termijn

7.1 Een lidmaatschap bij Rewind Strength and Conditioning gaat in na ondertekening van het inschrijfformulier en is minimaal voor de duur van zes(6) maanden. De tijdsduur waarbinnen de punten van de rittenkaart van Rewind Strength and Conditioning gebruikt moeten, is zes(6) maanden.

7.2 Het vooraf aankopen van kredietpunten bij een rittenkaart is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan een training.

Artikel 8 – Personal Training

8.1 Wanneer de Sporter niet in staat is om te komen trainen dan dient hij/zij zich 24 uur voor aanvang van de training telefonisch of via de mail af te melden. Indien de Sporter zich niet op tijd afmeldt zal de training in rekening worden gebracht.

Artikel 9 – Privacy

9.1 Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), op basis van de AVG stemt de Sporter ermee in dat de gegevens door Rewind Strength and Conditioning bewaard zullen worden. Rewind Strength and Conditioning gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de leden. Rewind Strength and Conditioning is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar Sporters en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om Sporters goede en persoonlijke service te kunnen bieden heeft Rewind Strength and Conditioning persoonlijke gegevens nodig.

Veranderingen betreffende de persoonsgegevens dient de Sporter per omgaande aan Rewind Strength and Conditioning door te geven.

Rewind Strength and Conditioning is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar Sporters en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de Sporters zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Rewind Strength and Conditioning gebruikt en voor maximaal vijf jaar bewaard. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent Rewind Strength and Conditioning te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiële) klanten in contact te kunnen komen indien nodig en gewenst.

9.2 Wanneer de Sporter zijn toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens zoals omschreven staat in artikel 9.1 en gebruik van persoonlijk beeldmateriaal wil intrekken dan dient dit schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 10 – Rechtstoepassing

10.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Rewind Strength and Conditioning aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Rewind Strength and Conditioning, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Rewind Strength and Conditioning is gevestigd.

 

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Zwolle

error: Content is protected !!
Verzenden
Stel je vraag!
Heb je een vraag? Stuur een whatsapp bericht. We proberen binnen 15 minuten te reageren.
Powered by